Sakira LaCour

University of Texas El Paso, TX | Oral Roberts University, OK